Kirjoitus Kalevan Kartalla -blogissa 3.6.2019

Viiden puolueen kesken saavutettu neuvottelutulos hallitusohjelmasta on analysoitu jo monesta näkökulmasta. Tässä vielä yksi näkökulma: Miltä hallitusohjelma näyttää kirkkohallituksen viime syksynä hyväksymien hallitusohjelmatavoitteiden näkökulmasta? Seuraavassa kirkkohallituksen tavoitteita on arvioitu yksitellen.

Lapsiperheköyhyys

Kirkon ehdotus: Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa lapsiperheköyhyyden poistaminen nostetaan painopisteeksi.

Hallitusohjelma: Sosiaaliturvan kokonaisuudistus alkaa, mutta sen painopisteet ovat vielä avoinna. Lapsiperheköyhyyteen auttaa osaltaan se, että lapsilisien indeksikorotus palautuu. Yksinhuoltajaperheiden asemaan kiinnitetään huomiota. Lapsiperhestrategian luominen on merkittävä huomion kiinnittäminen tähän teemaan. Seurakunnat mainitaan valtiovallan yhteistyökumppaneina lapsiperhestrategian toteuttamisessa

Arvio: Hallitusohjelmakirjaukset vastaavat kohtuullisen hyvin kirkon ilmaisemia tavoitteita.

Saattohoito

Kirkon ehdotus: Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa järjestettäessä huolehditaan riittävän psykososiaalisen ja eksistentiaalisen tuen kehittämisestä ja turvaamisesta potilaalle ja läheisille.

Hallitusohjelma: ”Toteutetaan kehittämisohjelma, jolla turvataan lainsäädäntömuutoksin ihmisarvoa kunnioittava saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivun hoito. Syövän hoidon vaikuttavuutta parannetaan.” Hallitusohjelma s. 150

Arvio: Hallitusohjelman kirjaus on kirkon tavoitteen suuntainen. Kirkon sairaalasielunhoito on jo merkittävästi mukana viime hallituskaudella alkaneessa saattohoidon kehittämisessä. Sairaalasielunhoidon asema saattohoidon kokonaisuudessa on hyvin tunnustettu.

Alueellinen kehitys ja yhdenvertaisuus

Kirkon ehdotus hallitusohjelmaan: Hallitus laatii aluekehittämisen strategian/ohjelman, joka mahdollistaa maan eri osien vahvuuksien hyödyntämisen. Samalla on syytä selvittää, millaisen infrastruktuurin ja peruspalveluiden tason voidaan katsoa toteuttavan kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Hallitusohjelma: Tähän tavoitealueeseen liittyen on paljon kirjauksia ja hallitusohjelmassa kokonaisuutena on myönteinen vire siihen suuntaan, että elämisen edellytyksistä koko maassa pidetään huolta. Esimerkiksi perusteiden kunnostamiseen ja hoitoon satsataan lisää.

Arvio: Vaikka aluekehittämisen strategiaa ei ole näillä näkymin tulossa, vastaavat hallitusohjelman monet kirjaukset asiallisesti ottaen samaa asiaa.

Monikulttuurisuus, suomalainen kulttuuri ja uskonnonvapaus

Kirkon ehdotus: Hallitusohjelmassa nostetaan esiin erilaisten kulttuuristen perinteiden ja myönteisen uskonnonvapauden merkitys suomalaista yhteiskuntaa tukevina tekijöinä sekä kiinnitetään huomiota kristillisestä perinteestä nousevan kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Hallitusohjelma: Monikulttuurisuudesta on kyllä ohjelmassa puhetta, mutta uskonnonvapauden merkityksestä ei ole spesifejä kirjauksia.

Arvio: Tavoite ei toteutunut.

Turvapaikkapolitiikka

Kirkon ehdotus: Hallitus selvittää viime vuosina turvapaikkalainsäädäntöön ja -menettelyyn tehtyjen muutosten kokonaisvaikutukset ja tarvittaessa muuttaa tehtyjä linjauksia siten, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Hallitusohjelma: ”Selvitetään ulkomaalaislakiin tehtyjen lukuisten erillisten lakimuutosten ja soveltamiskäytäntöjen yhteisvaikutukset oikeusturvaan.” Hallitusohjelma s. 82. Selvitetään perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia. Turvapaikanhakijalle tulee mm oikeus avustajaan turvapaikkapuhutteluissa. Vaihtoehtoja alle 15-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden säilöönotolle selvitetään. Palautuksia hoidetaan tehokkaasti kansainvälisten ihmisoikeussopimusten palautuskieltoja kunnioittaen.

Arvio: Hallitusohjelman kirjaus vastaa kirkon tavoitetta varsin hyvin.

Kehitysyhteistyömäärärahat

Kirkon ehdotus: Hallitus päättää nostaa valtion kehitysyhteistyömäärärahat hallituskaudella vähintään sille tasolle, jolla ne olivat ennen vuonna 2015 tapahtunutta leikkausta ja laatii suunnitelman kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisesta 0,7 %:n tasolle.

Hallitusohjelma: ”Suomi tähtää YK-sitoumuksen mukaiseen tavoitteeseen käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (BKTL) kehitysyhteistyöhön sekä 0,2 prosenttia BKTL:sta tukena vähiten kehittyneille maille.” Hallitusohjelma s. 60. Kehitysyhteistyöhön luvataan lisärahoitusta.

Arvio: Hallitusohjelman kirjaus YK-sitoumuksesta on melko yleisellä tasolla ja konkretia siitä, miten ja millä aikataululla tavoitteeseen päästään jää avoimeksi. – Kirkon tavoite toteutui vain pieneltä osin.

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien korvaaminen – indeksikorotusten palauttaminen

Kirkon ehdotus hallitusohjelmaan: Vuodesta 2020 eteenpäin kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä maksettavaan korvaukseen sisältyy indeksikorotus.

Hallitusohjelma: Väliaikainen laki indeksijäädytyksestä päättyy tämän vuoden lopussa. Koska päätöstä sen – tai muidenkaan indeksijäädytysten – jatkosta ei hallitusohjelmassa ole, niin indeksisidonnaisuus palaa kirkon yhteiskunnallisten tehtävien korvaamiseen. Tämä on erittäin merkittävä asia köyhien seurakuntien kannalta. Ilman tätä linjausta kirkon jäsenet olisivat enenevässä määrin joutuneet kustantamaan koko kansalle tarkoitettuja kirkon yhteiskunnallisia palveluja (kuten hautausmaiden ylläpito). Tämä on ongelma kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta.

Arvio: Kirkon tavoite toteutui täysin.

Kokonaisarvio

Kokonaisuutena arvioiden kirkon hallitusohjelmatavoitteiden suuntaisia kirjauksia on hallitusohjelmassa kohtuullisen hyvin.

***