Bisma Jukka Keskitalo juovlasáhka sámegielat Čábbámus juovlalávlagiin Oulu duopmogirkus 15.12.2022 / Piispa Jukka Keskitalon puhe saamenkielisissä Kauneimmissa joululauluissa Oulun tuomiokirkossa 15.12.2022

Buorit sámegielat Čábbámus juovlalávlagiid oassálastit, dáppe Oulu duopmogirkus ja maiddái virtuálagirku kánala bokte oassálastiide!

Lea duođaid illu leat mielde dán sámegielat juovlalávlagiid dilálašvuođas. Davvi guovllu bisman ja muđuige mun oainnán hui dehálažžan, ahte girkolaš bargu sámegielain ovdána ja ahte dat fidne maiddái ođđa doaibmavugiid. Girku sámebargu viidána gulul maiddái olles riikka dásis. Dán adveantta áigge sámegielat Čábbámus juovlalálvlagiid lávlot ja lea lávlon sápmelaččaid ruovttuguollu lassin dáppe Oulus ja Helssegis, Turkus, Jyväskŧläs, Roavvenjárggas ja Tamperees. Áddejupmi das, ahte sápmelaččat orrot eanet at eanet ruovttuguovllu lassin maiddái eará sájiin Suomas, lassána gulul.

Vássán jahki ja erenoamážit dát čakča lea leamašan sáme álbmogii losses áigi. Ságastallan medijas ja sosiálalaš medija lea leamašan hui lossat sápmelaččaide guoski gážaldagaide. Juoba vaššisáhkage lea leamašan. Válden ovttas earkebisma Tapio Luomain beali sápmelaččaid vuostái boahtán vaššisáhkii ja dubmejin ollásit heivetmeahttumin. Dánge duogáža vuostái lea fiinna ášši, ahte mii sáhttit dál ovttas laulut Čábbámus juovlalávlagiid golmmain sámegielain.

Dás dán jági almmustuvvan sámegielat Čábbámus juovlalávlagiid gihppagis lea mielde ođđa, sápmelaččaid iežas, Inger Mari Aikio lea sániid čállán ja Ánna Näkkäläjärvi-Länsman lea šuoŋa dahkan, davvisámegielat juovlalávlla. Lávlaga namma lea Čuovgga urbi. Mu guoskkahit dán lávlaga sánit, mat govvidit juovllaid áiggi guoskkaheaddji, sápmelas jienain. Nuppi vearssas lávloJuvvo:

Go čuovgga urbi luotkana
Doaivvuhisvuohta boatkana.
Juovlalávlagat váimuid rahpet
Čuovgga urbbis fámu gávdnet
Sielu mánná juovllaid láhčá
Fállá juovllaid buohkaide.

Okta guovddáš juovllaid áigge profetiija lea Jesaja girjjis, logus 9:

”Álbmot mii vádjola seavdnjadasas, oaidná stuorra čuovgasa. Daidda geat ásset jápminsuoivana eatnamis, suonjarda čuovga.”

Juovllaid áigge mii muitit Kristus-čuovgga, guhte rieđáda seimme mánás, Jesusis, guovdu máilmmi seavdnjatvuođa. Jesaja girjji ovccát logu profetiijas bođii dehálaš vuosttas kristtalaččaide. Mearkkašahan Kristus midjiide namalassii seavdnjatvuođa vuoiti.

Juovllaid ja adveantta áigge mii eallit jagigearddus áiggi, goas beaivváža čuovga báitá buot oanehamos áiggi. Juovla lea velá hui lahka dálvebeaivejorggáldaga, man guvlui jođedettiin beaivvit otnot dáppe Oulus beaivi beaivvis. Davvin, sápmelaččaid ruovttuguovllus lea juo skábma álgán. Čuovgga ja seavdnjatvuođa molsašuddan lea nie čállon luonddugirjái. Ja iešalddes justa dán girjjis mii vuostamužžan oahppat, maid dárkkuha čuovga ja maid dárkkuha seavdnjatvuohta.

Gasku jagi seavdnjadamos bottu čuovga riegáda ođđasit, ja dann boddui mii laktit maiddái Kristusa riegádeami máilbmái. Kristus lea min vuoiŋŋalaš čuovgamet.

***

Hyvät saamenkielisten Kauneimpien joululaulujen osanottajat,

On todella ilo olla mukana tässä saamenkielisten joululaulujen tilaisuudessa. Pohjoisen piispana ja muutenkin oman ymmärrykseni kautta näen hyvin tärkeänä, että kirkollinen työ saamen kielillä menee eteenpäin ja että se saa myös uusia toimintamuotoja. Kirkon saamelaistyö kasvaa hiljalleen myös valtakunnallisemmaksi. Tämän adventin ja joulun aikana saamenkielisiä Kauneimpia joululauluja lauletaan ja on laulettu kotiseutualueen lisäksi täällä Oulussa sekä Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä, Rovaniemellä ja Tampereella. Ymmärrys siitä, että saamelaisia asuu aina vai enemmän kotiseutualueen lisäksi myös muualla Suomessa ja muissa maissa, kasvaa Suomessa vähitellen.

Tässä tänä vuonna ilmestyneessä saamenkielisten Kauneimpien joululaulujen vihossa on mukana uusi, saamelaisten oma, Inger-Mari Aikion sanoittama (ja Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin säveltämä), pohjoissaamenkielinen joululaulu. Laulun nimi suomeksi on Valon silmu. Minua puhuttelee tämän laulun teksti, joka kuvaa joulun aikaa mielestäni puhuttelevalla, saamelaisella äänellä. Toisessa säkeistössä lauletaan:

Kun valon silmu aukeaa
Toivottomuus katkeaa
Joululaulut sydämen avaavat
Valon silmusta voimaa saavat
Sielun lapsi joulun valmistaa
Tarjoaa valoaan kaikille

Yksi keskeinen joulunajan profetia on Jesajan kirjasta, luvusta 9:

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. (9:1)

Jouluna muistamme Kristus-valoa, joka syntyy seimen lapsessa, Jeesuksessa, keskelle maailman pimeyttä. Jesajan kirjan yhdeksännen luvun profetiasta tuli tärkeä ensimmäisille kristityille. Merkitseehän Kristus meille nimenomaan pimeyden voittajaa.

Joulun ja adventin aikana elämme vuodenkierrossa vaihetta, jossa auringon valo loistaa kaikkein lyhimmän aikaa. Joulu asettuu vieläpä hyvin lähelle talvipäivänseisausta, jota kohti kulkiessamme päivät lyhenevät täällä Oulussa päivä päivältä. Pohjoisessa, saamelaisten kotiseutualueellahan vallitsee toki jo kaamos (Sodankylässä 20.12. alkaen, Vuotsossa jo alkanut Ervan mukaan). Valon ja pimeyden vaihtelu on kirjoitettu siten luonnonkin kirjaan. Ja oikeastaan juuri siitä kirjasta me ensimmäisenä opimme, mitä tarkoittaa valo ja mitä tarkoittaa pimeys.

Keskellä vuoden pimeintä hetkeä valo syntyy uudelleen, ja tuohon hetkeen liitämme myös Kristuksen syntymän maailmaan. Kristus on meidän hengellinen valomme.